Het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ geeft voor de gemeente Haarlem aanleiding om het programma Overheidsparticipatie te herijken, zo staat in de startnotitie voor het programma ‘Nieuwe Democratie’. De gemeente wil niet alleen ruimte bieden aan Haarlemmers en initiatieven faciliteren, maar ook samenwerken met Haarlemmers bij het besluitvormingsproces.
Onderdeel van het programma is de vraag welke rol de wijkraden in Haarlem kunnen spelen in het kader van de beoogde vernieuwing van de lokale democratie.

De gemeente Haarlem heeft stichting Stadsgesprekken gevraagd om dit met de wijkraden te bespreken. Hiertoe zijn twee stadsgesprekken georganiseerd op 11 februari en 11 maart 2019. Stadsgesprekken heeft hiervan een verslag opgesteld en ter becommentariëring aan de wijkraden voorgelegd. De reacties zijn verwerkt in het verslag over de rol van de wijkraden in de ‘nieuwe democratie’.

De stadsgesprekken met de wijkraden kunnen worden beschouwd als een vervolg op de door de gemeente Haarlem georganiseerde werkconferentie met Haarlemse wijkraden in 2015 over de veranderende rol van wijkraden en de relatie met de gemeente. De uitkomsten van de werkconferentie zijn gebruikt bij de inhoudelijke uitwerking van de stadsgesprekken.

De wethouder Nieuwe Democratie, J. Botter, heeft schriftelijk gereageerd op de uitkomsten van de stadsgesprekken en het eindverslag integraal toegevoegd aan het Actieprogramma ‘Nieuwe Democratie dat in juni 2019 is aangeboden aan de Haarlemse gemeenteraad.