Wat als de gemeenteraad met haar besluit afwijkt van het advies van een groot aantal bewoners die via loting hebben meegedacht met de gemeente?  Dat is precies een situatie waar de doe-democratie en burgerparticipatie schuren met de representatieve democratie. Is het erg? Als er een goede reden voor is niet. Voortschrijdend inzicht of andere ontwikkelingen kunnen hiervoor de reden zijn. Belangrijk is wel dat de gemeenteraad daarvoor verantwoording aflegt.

Daarom roepen we als stichting Stadsgesprekken de gemeenteraad van Haarlem op om de 100 bewoners, die hebben meegedacht over de toekomst van de bomen in Schalkwijk en hierover een advies hebben uitgebracht aan de gemeente, te informeren. Een groep ingelote bewoners uit de wijk, de ‘Schalkwijk 100’, heeft in april 2017 een burgeradvies opgesteld over de bomen in Schalkwijk en overhandigd aan de gemeente. Deze bewoners hebben in mei 2018 opnieuw een burgeradvies uitgebracht over het wensbeeld. Ook de wijkraden en belangengroepen deden mee.

Op basis hiervan heeft de gemeente Haarlem een Plan van Aanpak gemaakt. De gemeenteraad stemde in met het bomenplan en heeft de middelen hiervoor vrijgemaakt. Afgelopen december ontstond echter discussie in de Commissie beheer en de daaropvolgende raadsvergadering over het aantal te kappen bomen. De gemeenteraad wil minder bomen kappen en nog eens kritisch kijken naar het oorspronkelijke plan.

Met bijgaande brief verzoeken we gemeenteraad om de 100 bewoners in Schalkwijk te informeren over het uiteindelijke besluit en dit met argumenten toe te lichten. Dit is niet alleen belangrijk om te laten zien dat de raad de bij dit traject betrokken bewoners van deze stad serieus neemt, maar ook om het algemene draagvlak voor betrokkenheid van burgers bij het bestuur van Haarlem niet onbedoeld te ondermijnen.

Update

Op 14 mei 2020 stond de herbeoordeling van het ‘Plan van Aanpak Bomen in Schalkwijk’ op de agenda van de commissie Beheer van de gemeenteraad van Haarlem. Stadsgesprekken heeft ingesproken en wederom aandacht gevraagd voor de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om de deelnemers aan een burgeradvies te informeren als er wordt afgeweken van de uitkomst, zeker als het de basis vormt voor een al vastgesteld beleidskader. Ook heeft Stadsgesprekken aandacht gevraagd voor de voor een ander onderdeel van het burgeradvies, namelijk: ‘Geef mensen meer zeggenschap over de bomen die in hun straat geplant gaan worden.’ Wat Stadsgesprekken betreft zou de herplant van bomen in Schalkwijk een mooie aanleiding zijn om als gemeente Haarlem meer ervaring op te doen met participatie op straatniveau. De inspraaktekst kunt u hier lezen.